A SC RENANIA TRADE S.R.L. értesítése a személyes adatok feldolgozásáról

S.C. RENANIA TRADE S.R.L.székhelye: Targu-Mures (Marosvásárhely) Felszabadulás utca 19 szám,  540240 Mures (Maros) megyei Törvényszék mellett működő Cégbírósági bejegyzési száma: J26/822/1995, adószáma: RO8006912 (”RENANIA TRADE”),

minősége: Adatfeldolgozó

 1. a 2016. április 27-i 679. számú, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK. számú Irányelv hatályon kívül helyezéséről szólórendelet előírásainak megfelelően(Általános adatvédelmi rendelet" -GDPR,"),
 2. a méltányosság és az átláthatóság elvein alapján

Tájékoztatja Önt a RENANIA TRADE cég adatvédelmi politikájáról, az alábbiak szerint:

Az alábbiakban felsorolt, az Ön személyes adatait összegyűjtjük és feldolgozzuk annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk működni és a lehető legjobb tapasztalatokat szerezzük termékeinkkel kapcsolatban. Választhatja az általunk gyűjtött személyes adatok munkapontjainkon való megadását, és amikor a webhelyünkre való látogatás időpontjában felszólítjuk Önt, hogy adja meg az igényelt személyes adatokat, ezt megtagadhatja, azzal a megjegyzéssel, hogy termékeink megvásárlása Weboldalunkról, szükséges megadnia személyes adatait annak érdekében, hogy a megvásárolt termékeket eljuttassuk Önhöz, illetve a bank által rendelkezésre bocsátott fizetési meghagyás alkalmazást használhassaa termékek kifizetése céljából. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja mega weboldalon rendelkezésre állótermék megvásárlásához szükséges adatokat, lehetősége van arra, hogy megvásárolja a terméket azon értékesítési egységeinknél, amelyek listája és helyszínei itt találhatók:  https://magazin.renania.ro/contact/

Az alábbi kategóriába tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek megadását az érintett személy vállalja, a fent említett értékesítési egységeinkben, illetve weboldalunkon keresztül, a jelen értesítés előző bekezdése szerint.

Az általunk feldolgozott személyes adatok azonosításra és kapcsolattartásra / levelezésre vonatkozó, az alábbiak szerint:

 • vezetéknév és keresztnév;
 • e-mail cím;
 • levelezési cím;
 • telefonszám;
 • egyéb, hasonló, kapcsolattartási adatok;
 • ország;
 • a kommunikáció előnyben részesített nyelve;
 • az értékesítési egységekben levő megfigyelő kamerák által rögzített képet, a biztonság és védelem érdekében, a törvény által megengedett időtartamra.

A személyes adatok feldolgozásának célja

A személyes adatok feldolgozásának elsődleges célja annak biztosítása, hogy a szerződéskötés előtti és a szerződéses megállapodások megfelelően végrehajthatók legyenek, hogy a kapcsolat mindannyiunk elvárásainak megfelelően működjön.

Továbbá, személyes adatait marketing célokra is feldolgozhatjuk az Ön beleegyezésével, amely beleegyezést bármikor visszavonhat, és kommunikációs csatornákat állnak rendelkezésére az ilyen értelmű döntéshez.

Ugyanakkor, személyes adatait annak érdekében is feldolgozzuk, hogy a RENANIA TRADE teljesíthesse jogi kötelezettségeit, jelentési és csoport-beszámolói kötelezettségeit, archiválási kötelezettségeit, a hatóságokkal szembeni kötelezettségeit, valamint a saját munkapontokon / értékesítési helyeken dolgozó személyek és az ott lévő áruk biztonságát és védelmét, illetve a saját jogai védelmét és gyakorlását, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Amennyiben személyes adatait a fent említettektől eltérő célra, utólagosanÁltalános Adatvédelmi Szabályzat szerinti, vonatkozó információkról, valamint egyéb vonatkozó jogi rendelkezésekről.

A személyes adatok feldolgozásának alapja

A RENANIA TRADE a következő okok alapján kezeli a természetes személyek személyes adatait az Általános Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően:

 1. egy szerződés lebonyolítására, amelyben az érintett személy szerződő fél, vagy az érintett személy kérésére, a szerződés megkötését megelőző intézkedések érdekében;
 2. a marketing célú kommunikációhoz való hozzájárulás alapján, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségével;
 3. jogszabályi előírások, szabályozások és helyi / közösségi szabályok alapján, például a pénzügyi-költségvetési dokumentáció elkészítésével, az iratok archiválásával és vezetésével kapcsolatosan;
 4. amennyiben szükséges, olyan törvényes érdekek elérése érdekében, amelyek saját jogainkat gyakorolhatják és megvédhetik, biztosítják a személyek és a tulajdon biztonságát és védelmét saját értékesítési egységeinben.

Címzettek

Címzett kategóriának minősülnek a természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek / hatóságok, amelyek részére az Ön személyes adatait közvetíteni lehet.

A RENANIA TRADE cégnek jogában áll a fenti célokra és a fentiekben ismertetett okokból közölni az Ön személyes adatait a következő címzett kategóriákkal:

 1. amikor és amennyiben, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, azokkal a hatóságokkal, amelyek felé az adatokat a törvény, rendelet vagy közösségi szabályok által előírt kötelezettség teljesítése alapján közölni kell (pl. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC)
 2. z ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatok kezelésére használt szolgáltatási társaságok, beleértve a fizetés elmulasztása esetén is (pl. tanácsadók, ügyvédi irodák, végrehajtók és adósság-visszaszerző vállalatok) amelyek a RENANIA TRADE követelései, stb.:
 3. az ügyfelekkel kötött szerződéses kapcsolatokra vonatkozó nyilvántartási, archiválási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok;
 4. a feldolgozói szolgáltatásokat és általában az informatikai szolgáltatásokat, az információs rendszer menedzselését, weboldalunkat, a biztonsági menedzsmentet, a biztonságot, a védelmet és a RENANIA TRADE helységeibe való bejárást biztosító cégek és a központosított adminisztratív szolgáltatások;
 5. belsőleg, a RENANIA TRADE alkalmazottainak, akiknek szüksége van a személyes adatok feldolgozására a megbízott feladatok elvégzésére (ebben az értelemben felhatalmazott személyek).

Az adatok külföldre való továbbítása

Jelenleg a RENANIA TRADE online / felhőszolgáltatásokat kötött az elektronikus úton tárolt adatokra, amelyek esetében a RENANIA TRADE szerződéses alapon egy szaképzett vállalat szolgáltatásait használja fel, amely vállalat Írországiszékhellyel rendelkezik, valamint ennek közvetítői szolgáltatást nyújtó, Németországi székhellyel rendelkező vállalatát, kifejezetten az adatvédelemről szóló általános rendelet értelmében, beleértve a fent említett szabályzat 46. cikkének rendelkezéseit is.

A személyes adatok felhasználása A bizalmas adatkezelére és biztonságra vonatkozó műszaki és szervezési intézkedések

A személyes adatokat kizárólag a jogszabályok által engedélyezett célokra és ezek alapján használjuk fel, és csak akkor tároljuk az adatokat, ha ez szükséges. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg fiókja aktív, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk, amelyek megfelelnek a jogi kötelezettségeinknek, illetve a fent említett célok bármelyikének.

A RENANIA TRADE biztosítja és garantálja az érintett személyek részére, hogy tiszteletben tartja a neki átadott személyes adatok teljes titkosságát, műszaki és védelmi intézkedések meghozatalával.

A személyes adatok tárolása/archiválása Időtartam

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg szükségünk van az Ön által kért termékek és tranzakciók vonatkozásában, illetve egyéb, alapvető fontosságú célokra, például a jogi kötelezettségek betartására, a felmerülhető viták rendezésére és / vagy megállapodásaink végrehajtására. Mivel ezek az igények különböző típusú adattípusoktól függően eltérőek lehetnek, egyes, különböző termékekkel kapcsolatosan, a tényleges adatmegőrzési időszakok jelentősen eltérőek lehetnek. A megőrzési időszakok meghatározására használt kritériumok a következőket tartalmazzák:

 • a termék teljesítményének megőrzése és javítása, a rendszereink biztonságos megőrzése és az üzleti nyilvántartások és a pénzügyi információk megfelelő kezelése;
 • a videomegfigyelővel rendelkező területeken a képek biztonsági és védelmi célokból történő képmegőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályok által előírt időtartam;
 • az Ön hozzájárulásának időtartama és a RENANIA TRADE weboldal felhasználásával kapcsolatos számlájára vonatkozó időszakra addig az időpontig, amíg Ön úgy dönt, hogy törli fiókját.

Az érintett személy jogai és ezek gyakorlása

Az érintett személy, személyes adataira vonatkozóan, a következő jogokkal rendelkezik:

 • A személyes adatokhoz valóhozzáférési jog;
 • az adatok helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog;
 • az adatok törlési joga (az "elfeledtetéshez való jog"), (Azonban előfordulhat, hogy a RENANIA TRADE nem tehet eleget az adatok törlésére irányuló kérelemnek, az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében említett kivételeknek megfelelően).
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának joga;
 • az adatok hordozhatóságához való jog –(Az Általános adatvédelmi rendelet 20. cikke), azaz az Ön által megadott személyes adatok megszerzésének jogát, amelyet az Ön hozzájárulása, illetve a szerződés teljesítése érdekében feldolgozunk, és amelyeket elektronikus formátum tárolunk; ezért Önnek joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat strukturált formában megkapja, ami szokásos eljárás, és a Rendeletnek megfelelően automatikusan olvasható; az ilyen formában megkapott adatokat Ön tárolhatja, továbbíthatók egy másik termék-és / vagy szolgáltatás értékesítőnek, illetve kérésére mi továbbíthatjuk adatait a szolgáltatónak, akit Ön kijelöl, amennyibenez technikailag megvalósítható.
 • Kifogás/ellenkezés joga- Mindenképpen Önnek jogában áll bármikor ellenezni a személyes adatok feldolgozását a RENANIA TRADE termékek népszerűsítése céljából;
 • a hozzájárulás visszavonásának joga, ha azt az adatok feldolgozása céljából nyújtották (Az általános adatvédelmi rendelet 7. cikkének (3) bekezdése).

(Bármely kétség elkerülése érdekében kijelentjük, hogy az ügyfelekről az automatikus feldolgozás alapján nem hozunk döntést.)

A RENANIA TRADE-ra vonatkozó általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelően az RENANIA TRADE-nak címzett írásos kérelem vagy a RENANIA TRADE címére történő megküldésével az Ön adatainak védelmére vonatkozó jogait gyakorolhatja. faxon 0265260906 vagy e-mailben az alábbi címen: office@renania.ro.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos esetleges panaszok az alábbi hatóság címére küldhetők:

 1. A Személyes Adatfeldolgozást Ellenörző Nemzeti Felügyeleti Hatóság (A.N.S.P. D.C.P.), amelynek székhelye: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 szám, 1. Kerület, irányítószám: 010336, Bucuresti (Bukarest), egy írásbeli kérelem formájában, az intézmény székhelyén vagy e-mailen a anspdcp@dataprotection.ro címen;.
 2. az illetékes bíróságnak