REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"Promotie incaltaminte de iarna!"

din perioada 18.01.2019 – 31.03.2019

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania promotionala este organizată de Renania Trade SRL, cu sediul în Târgu Mures, Str. Budiului, nr. 68, jud. Mures, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/822/1995, CUI 8006912, atribut fiscal RO, capital social 200.000 lei, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul "Reclamă, Marketing şi Publicitate" şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 28103.
Art.1.2. Decizia de derulare a Campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament, in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promotionala poarta denumirea "Promotie incaltaminte de iarna!".
Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, prin intermediul Magazinului Online Renania, în perioada 18.01.2019 – 31.03.2019, ora 24:00.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. In cadrul campaniei, clientii care fac cumparaturi de produse de pe platforma https://magazin.renania.ro, vor beneficia de conditiile de pret afisate pe Magazinul Online, in sectiunea Reduceri. Promotia este valabila in limita stocului disponibil si nu se aplica pentru serviciile oferite de Renania.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De aceasta pot beneficia persoanele fizice si juridice, clienti noi sau existenti, cu conditia sa lanseze comenzile exclusiv pe platforma https://magazin.renania.ro
Art. 4.2. Angajatii RENANIA TRADE S.R.L. nu vor putea beneficia de oferta prezentei campanii.
Art. 4.3. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 (optsprezece) ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, respectiv 18.01.2019.
Art. 4.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Reprezentantii Renania Trade, vor contacta prin email si/sau telefonic clientii, persoane fizice si juridice, inregsitrate pe Magazinul Online si le vor prezenta oferta si conditiile de accesare a acesteia.
Art. 5.2. Clientii care vor lansa comenzi de produse din gama Renania, in perioada de desfasurare a campaniei pe platforma https://magazin.renania.ro vor beneficia de conditiile de pret afisate pe Magazinul Online. Discountul se acorda pe loc, la emiterea facturii finale.
Art. 5.3. Discountul din aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte discounturi sau alte beneficii oferite de alte campanii aflate in desfasurare in cadrul Renania

Articolul 6. Obiectivul campaniei

Art. 6.1. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul cresterii vanzarilor pe Magazinul Online.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului deforţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului, specificata in acest Regulament, sau trimisa pe mail la reclamatii@renania.ro, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, de la sediul organizatorului din Târgu Mureş.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare.
Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la ora suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale poate fi obtinut, in mod gratuit, prin descarcare de pe platforma https://magazin.renania.ro.
Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Articolul 11. Protecţia datelor cu caracter personal

Art.11.1. Prin participarea la Campanie, participanţii işi dau acordul expres si neechivoc pentru ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea 677/2001) datele cu caracter personal ale Participanţilor în vederea efectuării de către Organizator a operaţiunilor necesare derulării prezentei Campanii.
Art.11.2 Participanţii la campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12); dreptul de acces la date (art.13): dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).